ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร 18,000 บาท

จำแนกได้เป็น
  • ค่าเล่าเรียน
  • ค่าอาหารวันละ 6 มื้อ
  • ค่าที่พัก
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าอุปกรณ์การเรียน
  • ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ